Deklaracja o ochronie danych

Cieszymy się z zainteresowania Państwa naszym przedsiębiorstwem. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważną kwestią. Poprzez deklarację o ochronie danych chcielibyśmy poinformować o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych na niniejszej stronie internetowej. Ponadto chcielibyśmy Państwu pokazać, jakie w związku z tym Państwo posiadają prawa.

 

1. Co to są dane osobowe?

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania fizycznej osoby. Przetwarzanie danych osobowych (np. nazwisko, dane kontaktowe) odbywa się zawsze zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz zgodnie z krajowymi specyficznymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi dla firmy bi.bra Abwassertechnik GmbH.

2. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

Strona internetowa firmy bi.bra Abwassertechnik GmbH pobiera wraz z każdym wywołaniem strony internetowej przez zainteresowaną osobę lub automatyczny system cały szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje zapisywane są w plikach logowania serwera.

Mogą być pobierane (1) użyte typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny zastosowany przez system realizujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system realizujący dostęp łączy się z naszą stroną internetową (tak zwana strona odsyłająca), (4) podrzędne strony internetowe, które sterowane są na naszej stronie internetowej przez system realizujący dostęp, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca (provider) usługi internetowej systemu realizującego dostęp oraz (8) pozostałe podobne dane i informacje, które służą do ochrony przed zagrożeniami w przypadku ataków na nasze systemy technologiczno- informacyjne.

W przypadku wykorzystywania tych ogólnych danych i informacji firma bi.bra Abwassertechnik GmbH nie wyciąga żadnych wniosków odnośnie zainteresowanej osoby. Informacje te są raczej potrzebne, aby (1) prawidłowo dostarczać treści naszych stron internetowych, (2) optymalizować treści naszych stron internetowych oraz reklamy dla nich, (3) zagwarantować trwałe funkcjonowanie naszych systemów technologiczno- informatycznych jak również (4) aby w przypadku ataku cybernetycznego udostępnić organom ścigania informacje potrzebne do ścigania karnego. Stąd też te anonimowo pobierane dane i informacje analizowane są przez firmę bi.bra Abwassertechnik GmbH z jednej strony pod względem statystycznym, a ponadto w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony dla przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików logowania serwerów zapisywane są oddzielnie od wszystkich podawanych przez zainteresowaną osobę danych osobowych.

3. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Analiza danych osobowych nie jest dokonywana.   W przypadku, gdy celem przeprowadzenia odtworzenia niniejszej strony internetowej korzystamy z usługodawców, to stosunki umowne uregulowane są zgodnie z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dotyczy to np. usługodawców IT celem zagwarantowania bezpieczeństwa.

4. Okres, w którym dane osobowe są przechowywane

Kryterium dla okresu zapisywania w pamięci danych osobowych jest odnośny ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane zostają rutynowo usunięte, jeśli nie są już wymagane do wypełnienia umowy lub do nawiązania do umowy.

5. Cookies

Strony internetowe firmy bi.bra Abwassertechnik GmbH używają cookies. Określona wyszukiwarka internetowa może zostać ponownie rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą jednoznacznego kodu cookie ID. Dzięki użyciu cookies firma bi.bra Abwassertechnik GmbH może udostępnić użytkownikom niniejszej strony internetowej przyjazne dla użytkowników usługi, które nie byłyby możliwe bez ustanowienia cookies. Zainteresowana osoba może w każdej chwili zapobiec zastosowaniu cookies przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej a tym samym odmówić w sposób trwały zastosowania cookies. Ponadto zastosowane już cookies można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. W przypadku, gdy zainteresowana osoba dezaktywuje zastosowanie cookies w używanej przeglądarce internetowej, to w pewnych okolicznościach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być wykorzystane w pełnym zakresie.

6. Mapy Google

Celem opracowania planów dojazdu i przedstawienia ich na mapach zastosowano dla stron internetowych bi.bra Abwassertechnik GmbH serwis internetowy Google Maps (Google Maps firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA). 

Google Inc. otrzymuje informacje o każdorazowym wykorzystaniu materiału map niezależnie od możliwie istniejącego konta użytkownika Google. W przypadku, gdy dysponują Państwo kontem użytkownika koncernu Google Inc. i są Państwo aktywni na naszych stronach w czasie korzystania z serwisu map Google Maps, to zebrane przez Google Inc. dane osobowe zostaną przyporządkowane do Państwa konta użytkownika. W przypadku, gdy Państwo nie życzą tego sobie, muszą Państwo wylogować się z użytkowania serwisu.

Poprzez korzystanie z Google Maps wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie jak również wykorzystywanie automatycznie pobranych jak również wprowadzonych przez Państwa danych przez Google i ewentualnie przez oferentów trzecich. Warunki korzystania z serwisu Google Maps znajdują się pod następującym linkiem: Nutzungsbedingungen für Google Maps [ Warunki korzystania dla Google Maps]. Dalsze informacje w tym zakresie zostały przygotowane przez Google Inc. pod następującymi linkami: Transparenz und Wahlmöglichkeiten und Datenschutzbestimmungen [Transparentność i możliwości wyboru oraz przepisy ochrony danych].

Sprzeciwy wynikające z Państwa prawa do sprzeciwu winny zostać przedłożone bezpośrednio do firmy Google.

7. Państwa prawa i możliwości składania zażaleń

Jako osobie zainteresowanej, której dane osobowe przetwarzamy, zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO przysługują szerokie uprawnienia:

  • prawo do informacji,
  • prawo do sprostowania lub usuwania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do odwołania Państwa zgody,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania,
  • prawo do możliwości przenoszenia danych.

Państwo mogą skorzystać z tych wszystkich uprawnień zwracając się pod podany adres kontaktowy ds. zagadnień ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu nadzorczego (pełnomocnika ds. ochrony danych landu Saksonii) odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych.

8. Ochrona danych w przypadku starania się o pracę i w przypadku procedury naboru i zatrudniania.

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę celem uruchomienia procedury naboru i zatrudniania. Przetwarzanie może odbywać się również na drodze elektronicznej. Ma to w szczególności miejsce wtedy, gdy kandydat do pracy przekazuje odpowiednie dokumenty związane z ubieganiem się o pracę drogą elektroniczną, przykładowo e-mailem lub na znajdującym się na stronie internetowej formularzu internetowym, do administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. W przypadku, gdy administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych zawiera z kandydatem umowę o zatrudnieniu, przekazane dane zostaną zapisane w pamięci celem załatwienia spraw związanych z uruchomieniem stosunku zatrudnienia zgodnie z ustawowymi przepisami. W przypadku, gdy administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie nie podpisze z kandydatem umowy o zatrudnieniu to dokumenty dotyczące ubiegania się o prace zostaną automatycznie usunięte najpóźniej po upływie 6 miesięcy po oznajmieniu decyzji odmownej o zatrudnieniu.

9. Wykluczenie odpowiedzialności

Niekiedy odnosimy się do stron internetowych osób trzecich Mimo, iż te osoby trzecie są starannie sprawdzane, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wzgl. kompletność treści i bezpieczeństwo danych stron internetowych osób trzecich. Również niniejsza deklaracja o ochronie danych nie dotyczy powiązanych stron internetowych osób trzecich. Wszystkie informacje znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są bardzo starannie sprawdzane. Jednakże nie dajemy żadnej gwarancji na to, iż treści naszych własnych stron internetowych są zawsze prawidłowe, kompletne i wg najnowszego aktualnego stanu.

10. Administrator danych

bi.bra Abwassertechnik GmbH
Niedersedlitzer Platz 1
D - 01259 Dresden
Deutschland

Tel.: +49 351 205 665 0
E-Mail: info@bi-bra.de
Website: www.bi-bra.de

Zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:

Datenschutzbeauftragte der bi.bra Abwassertechnik GmbH
Niedersedlitzer Platz 1
D - 01259 Dresden
Deutschland

Tel.: +49 351 - 205 665 13
E-Mail: datenschutz@bi-bra.de
Website: www.bi-bra.de

Każda zainteresowana osoba może się zwrócić w każdej chwili z pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.