Ogólne warunki dostaw firmy bi.bra Abwassertechnik GmbH

 

I. Postanowienia ogólne

1. Odnośnie stosunków prawnych pomiędzy dostawcą i zamawiającym w związku z dostawami i/lub świadczeniami (dalej zwanymi: dostawami) obowiązują wyłącznie niniejsze ogólne warunki dostaw. Ogólne warunki handlowe zamawiającego obowiązują tylko wtedy, gdy dostawca wyraźnie wyrazi na nie pisemną zgodę. Dla zakresu dostaw miarodajne są obustronne zgodne pisemne oświadczenia.

2. Odnośnie propozycji kosztowych, rysunków i pozostałych dokumentów (poniżej zwanych: dokumentami) dostawca zastrzega sobie w sposób nieograniczony swoje własnościowe i autorskie prawa do wykorzystywania. Dokumenty mogą być udostępniane osobom trzecim tylko za uprzednią zgodą dostawcy i jeśli nie zostanie złożone zamówienie u dostawcy, należy mu je niezwłocznie zwrócić na jego żądanie. Zdania 1 i 2 obowiązują odpowiednio dla dokumentów zamawiającego; mogą one jednakże być udostępnione takiej osobie trzeciej, na którą dostawca przeniósł w dozwolony sposób dostawy.

3. Zamawiający nie posiada wyłącznego prawa użytkowania oprogramowania standardowego i oprogramowania sprzętowego o uzgodnionych cechach użytkowych w niezmienionej postaci na uzgodnionych urządzeniach. Zamawiający może bez wyraźnego uzgodnienia wykonać kopię bezpieczeństwa oprogramowania standardowego.

4. Dostawy częściowe są dozwolone, jeśli to jest akceptowalne dla zamawiającego.

5. Definicja „Roszczenia odszkodowawcze” w niniejszych ogólnych warunkach dostaw obejmuje również roszczenia zwrotu porównywalnych nakładów.

 

II. Ceny, warunki płatności i potrącenia

1. Podane ceny są cenami ex-works z wyłączeniem opakowania z doliczeniem aktualnie obowiązującego podatku VAT.

2. W przypadku, gdy dostawca przejął instalację lub montaż i nie uzgodniono nic innego to zamawiający poza uzgodnionym wynagrodzeniem ponosi wszystkie niezbędne koszty dodatkowe takie jak koszty podróży i koszty transportu jak również zwolnień.

3. Płatności należy dokonywać na konto dostawcy bez jakichkolwiek obciążeń.

4. Zamawiający może dokonywać potrąceń tylko z takimi należnościami, które są bezsprzeczne lub prawomocne.

 

III. Zastrzeżenie własności

1. Przedmioty dostaw (towar zastrzeżony) pozostają własnością dostawcy do momentu spełnienia jego wszelkich roszczeń wobec zamawiającego, wynikających z powiązań handlowych. W przypadku, gdy wartość wszelkich praw zabezpieczających, które przysługują dostawcy, przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej aniżeli 10%, dostawca na życzenie zamawiającego zwolni odpowiednią część praw zabezpieczających; dostawcy przysługuje przy zwalnianiu prawo wyboru różnych praw zabezpieczających.

2. W trakcie istnienia zastrzeżenia własności zamawiającemu zabrania się ustanawiania zastawu lub przewłaszczenia zabezpieczenia a dalsza sprzedaż dozwolona jest tylko odsprzedawcom w zwyczajowych transakcjach handlowych i tylko pod warunkiem, iż odsprzedawca otrzyma od swoich klientów zapłatę lub uczyni zastrzeżenie, iż własność przejdzie na klienta dopiero wtedy, gdy wypełni on swoje zobowiązania zapłaty.

3. W przypadku ustanowienia zastawu, konfiskaty lub innych dyspozycji lub ingerencji osób trzecich zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia dostawcy.

4. W przypadku naruszeń zobowiązań przez zamawiającego, w szczególności w razie zwłoki zapłaty, dostawca po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wyznaczonego zamawiającemu jest uprawniony niezależnie od zabrania dostawy również do odstąpienia od umowy; przepisy prawne odnośnie zbędności ustalenia terminu pozostają w mocy. Zamawiający jest zobowiązany do wydania przedmiotu dostawy. W przypadku wycofania wzgl. dochodzenia zastrzeżenia własności lub ustanowienia zastawu zastrzeżonego towaru przez dostawcę nie istnieje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że, dostawca to wyraźnie oświadczył.

 

IV. Terminy dostaw; opóźnienia

1. Dotrzymanie terminów dostaw wymaga terminowego dostarczenia przez zamawiającego wszelkiej wymaganej dokumentacji, wymaganych zezwoleń i akceptacji, w szczególności projektów, jak również dotrzymania uzgodnionych warunków płatności i pozostałych zobowiązań przez zamawiającego. W przypadku, gdy warunki te nie są terminowo spełnione, terminy te ulegają odpowiedniemu przesunięciu; nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie zostało spowodowane z winy dostawcy.

2. Jeśli niedotrzymanie terminów zostało spowodowane na skutek czynników siły wyższej, np. mobilizacji, wojny, niepokojów lub podobnych zdarzeń, np. strajku, blokad, to terminy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu. To samo dotyczy przypadku nieterminowej lub nieprawidłowej dostawy ze strony dostawcy.

3. W przypadku opóźnienia z winy dostawcy, zamawiający - jeśli uwiarygodni, iż na skutek tego doznał on szkody - może żądać odszkodowania za każdy pełny tydzień opóźnienia 0,1% w sumie najwyżej 5% ceny za część dostaw, która z powodu opóźnienia nie mogła być pożytecznie uruchomiona.

4. Zarówno roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z tytułu opóźnień dostawy jak również roszczenia odszkodowawcze zamiast świadczenia, które wykraczają poza granice podane w pkt. 3, są wykluczone we wszystkich przypadkach opóźnionej dostawy, również po upływie wyznaczonego dostawcy terminu dostawy. Nie dotyczy to przypadków umyślnego postępowania, rażącego niedbalstwa lub przypadków, gdy istnieje obowiązek odpowiedzialności z powodu utraty życia, obrażeń ciała lub utraty zdrowia. Zamawiający może odstąpić od kontraktu w ramach ustawowych przepisów prawnych tylko wtedy, gdy opóźnienie dostawy nastąpiło z winy dostawcy. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego nie jest związana z powyższymi uregulowaniami.

5. Na żądanie dostawcy zamawiający jest zobowiązany do złożenia w odpowiednim terminie oświadczenia, czy z powodu opóźnienia odstępuje od umowy czy też wyraża zgodę na dokonanie dostawy.

6. W przypadku, gdy na życzenie zamawiającego wysyłka lub dostawa zostanie opóźniona o więcej niż jeden miesiąc po awizacji o gotowości do wysyłki, zamawiającemu można naliczyć za każdy następny rozpoczęty miesiąc koszty magazynowania w wysokości 0,5% ceny przedmiotu wysyłek, maksymalnie jednakże w sumie 5%. Strony umowy mają prawo do udokumentowania wyższych lub niższych kosztów magazynowania.

 

V. Przejście ryzyka

1. Ryzyko przechodzi na zamawiającego również w przypadku dostawy opłaconej przez dostawcę w sposób następujący:

a) w przypadku dostaw bez instalacji lub montażu, gdy towar zostanie udostępniony do wysyłki lub zostanie odebrany. Na życzenie i koszt zamawiającego dostawy zostaną ubezpieczone przez dostawcę w zakresie zwyczajowych ryzyk transportowych;

b) w przypadku dostaw z instalacją i z montażem w dniu przejęcia we własnym zakładzie lub, jeśli tak zostało uzgodnione, po dokonaniu rozruchu próbnego z wynikiem pozytywnym.

2. W przypadku, gdy wysyłka, dostawa, rozpoczęcie, realizacja instalacji lub montażu, przejęcie we własnym zakładzie lub rozruch próbny zostaną opóźnione z przyczyn leżących po stronie zamawiającego lub zamawiający z innych powodów spóźni się z odbiorem, ryzyko przechodzi na zamawiającego.

 

VI. Instalacja i montaż

W zakresie instalacji i montażu obowiązują, jeśli nic innego pisemnie nie zostało uzgodnione, następujące ustalenia:

1. Zamawiający winien zabezpieczyć na swój koszt i terminowo udostępnić:

a) wykonanie wszelkich prac ziemnych, budowlanych oraz pozostałych dodatkowych prac z zakresu innych branż łącznie z wymaganymi do tego celu specjalistami i pracownikami pomocniczymi, materiałami budowlanymi i narzędziami,

b) potrzebne do montażu i uruchomienia wyposażenie i materiały użytkowe takie, jak rusztowania, podnośniki i inne oprzyrządowanie, paliwa i środki smarowe,

c) energię i wodę w miejscu zastosowania łącznie z przyłączami, ogrzewaniem i oświetleniem,

d) wystarczająco obszerne, odpowiednie, suche i zamykane pomieszczenia w pobliżu miejsca montażu do przechowywania części maszyn, aparatury, materiałów, narzędzi itd oraz odpowiednich pomieszczeń roboczych i pobytowych dla personelu montażowego łącznie z odpowiednimi urządzeniami sanitarnymi; poza tym zamawiający winien podjąć działania celem zabezpieczenia własności dostawcy oraz personelu montażowego na placu budowy, takie jakie by podjął celem ochrony swojej własności,

e) ubranie ochronne i wyposażenie ochronne, które jest niezbędne z uwagi na szczególne uwarunkowania miejsca montażu.

2. Przed przystąpieniem do prac montażowych zamawiający winien udostępnić bez wezwania wymagane informacje o położeniu zakrytych przewodów prądowych, gazowych, wodnych lub podobnych instalacji jak również wymagane informacje dotyczące statyki.

3. Przed przystąpieniem do instalacji lub montażu na miejscu instalacji lub montażu winny znajdować się wymagane do prowadzenia prac materiały zaopatrzeniowe i przedmioty a wszystkie prace wstępne winny być na tyle zaawansowane przed przystąpieniem do budowy, aby instalacja lub montaż mogły być rozpoczęte i prowadzone zgodnie z umową bez niepotrzebnych przerw. Drogi dojazdowe i miejsce instalacji lub montażu winny być wyrównane i uporządkowane.

4. W przypadku opóźnień w instalacji, montażu lub uruchomieniu na skutek przyczyn nie leżących po stronie dostawcy, zamawiający winien ponieść w odpowiednim zakresie koszty związane z oczekiwaniem i dodatkowo koniecznymi podróżami dostawcy lub personelu montażowego.

5. Zamawiający winien poświadczyć dostawcy co tydzień okres trwania czasu pracy personelu montażowego jak również niezwłocznie fakt zakończenia instalacji, montażu lub uruchomienia.

6. Jeśli dostawca po zakończeniu prac zażąda odbioru dostawy, to zamawiający winien jej dokonać w ciągu dwóch tygodni. Jeśli nie zostanie to przeprowadzone, odbiór będzie traktowany jako dokonany. Odbiór uważany również jako dokonany, jeśli przedmiot dostawy - w razie potrzeby po zakończeniu uzgodnionego etapu testowego - zostanie przejęty do eksploatacji.

 

VII. Odbiór

Zamawiający nie może odmówić przejęcia dostaw z powodu nieznacznych wad.

 

VIII. Wady rzeczowe

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczowe w sposób następujący:

1. Wszystkie te elementy lub świadczenia, które wykazują wady rzeczowe, winny zostać według wyboru dostawcy nieodpłatnie naprawione, dostarczone lub wykonane od nowa, jeśli ich przyczyna istniała już w momencie przejścia ryzyka.

2. Żądania wykonania zastępczego wygasają w ciągu 12 miesięcy od ustawowego początku przedawnienia; odpowiednia zasada obowiązuje dla odstąpienia i zmniejszenia. Termin ten nie obowiązuje w przypadku, gdy ustawa zgodnie z §§ 438 ust. 1 nr 2 (Budowle i rzeczy dla budowli), 479 ust. 1 (roszczenie regresowe) oraz 634a ust. 1 Nr. 2 (wady budowlane) niemieckiego kodeksu cywilnego przewidują dłuższe terminy w razie umyślnego działania, złośliwego przemilczania wad jak również w razie niedotrzymania gwarancji dla właściwości użytkowych. Ustawowe uregulowania dotyczące zawieszenia procedury, zawieszenia i ponownego rozpoczęcia upływu terminów pozostają w mocy. Części szybko zużywające się nie są objęte gwarancją.

3. Reklamacje zamawiającego z tytułu wad winny być składane niezwłocznie pisemnie.

4. W przypadku reklamacji z tytułu wad, płatności mogą być wstrzymane w zakresie będącym w odpowiednim stosunku do występujących wad rzeczowych. Zamawiający może wstrzymać płatności tylko wtedy, gdy zgłoszona została reklamacja z tytułu wad, gdy względem jej zasadności nie może być żadnych wątpliwości. Prawo do zatrzymania zamawiającego nie istnieje, gdy jego roszczenia z tytułu wad są przedawnione. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu wad była nieuzasadniona dostawca jest uprawniony do żądania od zamawiającego zwrotu powstałych kosztów.

5. Dostawcy należy zagwarantować możliwość wykonania zastępczego w ciągu odpowiedniego czasu.

6. W przypadku, gdy wykonanie zastępcze nie jest skuteczne, zamawiający może - niezależnie od roszczeń odszkodowawczych zgodnie z pkt. 10 - odstąpić od umowy lub zredukować wynagrodzenie.

7. Roszczenia z tytułu wad nie obowiązują w przypadku tylko nieznacznych odstępstw od uzgodnionej właściwości, tylko nieznacznego pomniejszenia użyteczności, w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzeń, które powstały po przejściu ryzyka na skutek niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego gruntu budowlanego lub na skutek szczególnych zewnętrznych wpływów, które zgodnie z umową nie zostały przewidziane, jak również w przypadku niepowtarzalnych błędów oprogramowania. W przypadku dokonania przez zamawiającego lub osób trzecich nieodpowiednich modyfikacji lub prac naprawczych, nie można dla nich i wynikających z nich skutków zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu wad.

8. Roszczenia zamawiającego z powodu nakładów koniecznych celem wykonania zastępczego, w szczególności koszty transportu, drogowe, robocizny i koszty materiałowe, są wykluczone, jeśli nakłady wzrosły, ponieważ przedmiot dostawy dodatkowo został przeniesiony do innego miejsca aniżeli siedziba zamawiającego, chyba że przemieszczenie odpowiada zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

9. Roszczenia regresowe zamawiającego wobec dostawcy zgodnie z § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego (regres przedsiębiorcy) mogą być wnoszone tylko wtedy, gdy zamawiający nie dokonał ze swoimi odbiorcami żadnych uzgodnień wykraczających poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Odnośnie zakresu roszczenia regresowego zamawiającego wobec dostawcy zgodnie z § 478 ust. 2 BGB obowiązuje ponadto odpowiednio pkt. 8.

10. Roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z tytułu wad rzeczowych są wykluczone. Nie obowiązuje to w przypadku złośliwego przemilczania wad, nieprzestrzegania gwarancji właściwości użytkowych, w przypadku utraty życia, obrażeń ciała, utraty zdrowia lub wolności oraz w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia zobowiązań dostawcy. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego nie jest związana z powyższymi uregulowaniami. Bardziej daleko idące roszczenia zamawiającego z tytułu wad rzeczowych lub inne niż roszczenia uregulowane w tym art. VIII są wykluczone.

 

IX. Prawa ochronne przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową i prawa autorskie; wady prawne

1. Jeśli nie zostało to w inny sposób uzgodnione, dostawca jest zobowiązany do wykonania dostawy jedynie w kraju miejsca dostawy bez zapewnienia ochrony prawnej przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową i praw autorskich osób trzecich (zwanych w dalszym ciągu: prawami ochronnymi). W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi z uzasadnionymi roszczeniami wobec zamawiającego na skutek naruszenia praw ochronnych wykonanymi przez dostawcę dostawami i wykorzystanie ich zgodnie z umową dostawy, dostawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego w terminie określonym w art. VIII pkt. 2 w sposób następujący:

a) dostawca według swojego wyboru na swój koszt albo wystara się o uzyskanie dla odnośnych dostaw praw do użytkowania, tak je zmieni, aby prawo ochronne nie było naruszone, lub je wymieni. Jeśli nie będzie to możliwe dla dostawcy na odpowiednich warunkach, to zamawiającemu przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do zmniejszenia.

b) obowiązek dostawcy do świadczenia odszkodowania wynika z art.

c) Wymienione uprzednio zobowiązania dostawcy obowiązują tylko wtedy, gdy zamawiający zawiadomi niezwłocznie pisemnie dostawcę o zgłoszonych przez osobę trzecią o roszczeniach, naruszenie nie zostanie uznane a dostawcy zostaną przyznane prawa do podjęcia działań obronnych i postępowań układowych. W przypadku, gdy zamawiający zaprzestanie użytkowania przedmiotu dostawy celem zmniejszenia rozmiarów szkody lub z innych ważnych powodów, jest on zobowiązany do zwrócenia osobie trzeciej uwagi, iż zaprzestanie użytkowania nie jest związane z uznaniem naruszenia praw ochronnych.

2. Roszczenia zamawiającego są wykluczone w przypadku gdy naruszenie praw ochronnych nastąpiło z jego winy.

3. Roszczenia zamawiającego są ponadto wykluczone, jeśli naruszenie praw ochronnych zostało spowodowane na skutek specjalnych żądań zamawiającego, nieprzewidzianego przez dostawcę zastosowania lub na skutek tego, iż dostawa została zmieniona przez zamawiającego lub jest wykorzystywana razem z produktami, które nie zostały dostarczone przez dostawcę.

4. W przypadku naruszenia praw ochronnych obowiązują dla wymienionych w pkt. 1

a) uregulowane roszczenia zamawiającego ponadto odpowiednio postanowienia art. VIII pkt. 4, 5 i 9.

5. W razie zaistnienia pozostałych wad prawnych obowiązują odpowiednio postanowienia art. VIII.

6. Wykraczające poza nie lub inne aniżeli uregulowane w tym art. IX roszczenia zamawiającego wobec dostawcy i jego osób, którymi posługuje się on w celu wypełnienia zobowiązań są wykluczone.


X. Niemożliwość; dostosowanie umowy

1. W przypadku, gdy realizacja umowy jest niemożliwa, zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania, chyba że, niemożliwość nie została spowodowana przez dostawcę. Roszczenie odszkodowawcze zamawiającego ograniczone zostaje jednakże do 10% wartości tej części przedmiotu dostawy, która z uwagi na niemożliwość dostawy nie będzie mogła zostać użytecznie uruchomiona. Ograniczenie to nie obowiązuje, gdy istnieje obowiązek odpowiedzialności w przypadku umyślnego postępowania, rażącego niedbalstwa lub ze względu na utratę życia, obrażenia ciała lub utraty zdrowia; zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego nie jest tym samym powiązana. Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje w mocy.

2. W przypadku, gdy nieprzewidziane zdarzenia w rozumieniu art. IV pkt. 2 znacznie zmieniają ekonomiczne znaczenie lub treść dostawy lub znacznie oddziaływają na pracę dostawcy, umowa zostanie odpowiednio zmieniona z zachowaniem zasad współżycia społecznego. W przypadku, jeśli jest to ekonomicznie niemożliwe, dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy chce on skorzystać z prawa do tego odstąpienia to po rozpoznaniu zasięgu zdarzenia winien on niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego i to również wtedy, gdy uzgodniono z zamawiającym wydłużenie czasu dostawy.


XI Pozostałe roszczenia odszkodowawcze; przedawnienie

1. Roszczenia odszkodowawcze zamawiającego, niezależnie z jakiego powodu prawnego, w szczególności z powodu niedotrzymania zobowiązań i z niedozwolonego działania, są wykluczone.

2. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku obowiązku odpowiedzialności, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za wyrób, w przypadkach umyślnego postępowania, rażącego niedbalstwa lub ze względu na utratę życia, obrażenia ciała lub utraty zdrowia. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu niedotrzymania istotnych zobowiązań umownych jest jednakże ograniczone do typowo umownych, przewidywalnych szkód, jeśli nie mamy do czynienia obowiązkiem odpowiedzialności w związku z umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem lub ze względu na utratę życia, obrażenia ciała lub utratę zdrowia Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego nie jest związana z powyższymi uregulowaniami.

3. W przypadku, gdy zamawiającemu przysługują prawa do odszkodowania, przedawniają się one po upływie terminu przedawnienia obowiązującego zgodnie z art. VIII pkt. 2. To samo dotyczy roszczeń zamawiającego z działaniami do ochrony przed szkodą (np. akcja wycofania produktu). W przypadku roszczeń odszkodowawczych zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt obowiązują ustawowe przepisy dotyczące przedawnienia.

XII Właściwość sądu i stosowane prawo

1. Sądem właściwym we wszystkich sporach wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy jest sąd w miejscu siedziby dostawcy Dostawca jest jednakże uprawniony do składania pozwu również w siedzibie zamawiającego. 2. W zakresie stosunków prawnych w związku z niniejszą umową obowiązuje niemieckie prawo materialne z wykluczeniem Traktatu Narodów Zjednoczonych o międzynarodowym zakupie towarów (CISG).


XIII Obowiązywanie umowy

W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień umowy pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy pozostawanie przy umowie mogłoby stanowić dla jednej ze stron niedopuszczalną dolegliwość.